به وبسایت جامع خرید بلیط اتوبوس شرکت مسافربری آسیا سفر خوش آمدید.

قوانین و مقررات

خرید بلیط اتوبوس دارای قوانین و مقررات خاصی است که لازم است قبل از اینکه خرید خود را قطعی کنید با آنها آشنا شوید.

مسافرین محترم خرید بلیط به منزله قراردادی است میان مسافر و شرکت مسافربری بنابراین برای برخورداری از حقوق مسافر خواهشمنداست برای تمامی سفرهای خود اقدام به تهیه بلیط نمایید چرا که در صورت بوجود امدن مشکل ناخواسته درطول سفرشرکت مسافربری جوابگوی مسافرین بدون بلیط نخواهد بود .
از جمله حقوق مسافرین که با تهیه بلیط شامل حال مسافر می گردد .
1- نحوه استرداد بلیط می باشد .
الف- در صورت انصراف از سفر تا یک ساعت مانده به زمان حرکت با ارائه بلیط به صندوق 90%مبلغ راپس بگیرید .
ب- در صورت انصراف مسافر از سفر از یک ساعت مانده به حرکت اتوبوس و یا در صورت جا ماندن مسافر از اتوبوس مبلغ 50 %بهای بلیط به او تعلق می گیرد .
ج- در هنگام استرداد بلیط ارائه کارت شناسائی منطبق با بلیط الزامی می باشد.